സ്ഥിരീകരിക്കുക

സുരക്ഷാ കോഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രാമാണീകരണ ലേബൽ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുക.
തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ കോഡ് ചുവടെ നൽകുക.