ഉത്പാദന പ്രക്രിയ

1. ബാറ്ററി

2.വെൽഡഡ് ബാറ്ററി പാക്ക്

3.ഇവിഎ ഒട്ടിക്കുക

4. മദർബോർഡും ബാറ്ററിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുക

5. ഉൽപ്പന്ന ലോഗോ ഒട്ടിക്കുക

6.സെമി-ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റ്

7.അൾട്രാസോണിക് സീൽ

8.ഏജിംഗ് ടെസ്റ്റ്

9. പൂർത്തിയായ ലേസർ

10. പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന

11. ഉൽപ്പന്ന സംഭരണം